گزارش تصویری
کرفی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی

کرفی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی

اولین و دومین جلسه انتقال تجارب تبلیغی
1395/10/5 يكشنبه اولین و دومین نشست از سلسله نشست های انتقال تجارب تبلیغی